تمرین با چشم بند

تمرین با چشم بند حفظ و حمایت | چهار در برابر چهار | فوتسال هدف تقویت آگاهی محیطی ملهم از ایده اردشیر پورنعمت مدرس فوتبال
تیم فوتسال جوانان باشگاه کیامیدان لاهیجان

Print Friendly, PDF & Email