تیکی تاکای ۹ نفره تیم ب باشگاه کیامیدان سایه زنی تیکی تاکای ۹ نفره تیم فوتسال ب باشگاه کیامیدان ـ تابستان ۱۳۹۷ ـ سالن ورزشی شهدا